Categories

Chin Woo Class

Tan Tui (1-6, one street)
Shi Zi Zhan
Tuo Zhan
Gong Li Quan
Jie Quan

Eagle Claw Class

Luohan Quan
Wu Hu Quan
Ba Bu Chui
Xiao Mian Zhang
Da Mian Zhang

Hung Kuen Class

Fu Hok Seung Ying Kuen
Fok Fu Kuen
Ng Ying Kuen
Ng Hang Kuen
Sap Ying Kuen

7-Star Mantis Class

Bengbu
Duogan
Chachui
Dafanche
Shibashou

Wing Chun Class

Siu Nim Tao
Chum Kiu
Biu Tze

Tai Ji Class

Chen Tai Ji
Yang Tai Ji
Wu Hao Tai Ji
Sun Tai Ji
Wudang Tai Ji
Sword (all styles)

Open Class

Northern Fistform (all styles except south chinese Kung Fu)
Southern Fistform
Stick form (all styles)
Saber form (all styles)
Sword form (all styles)
Spear form (all styles)
2 man form (all styles)
Double weapon form (all styles)
Other weapon form (all styles)

Grandchampion Class

In this category, each starter has to present a fistform, a long weapon form and a short weapon form. Each form will then be evaluated. The starter with the highest average score out of all forms wins.

Fighting Class

Sanda