Welcome

Welcome to the International Huo Yuan Jia Memorial Martial Arts Championship

15th Juni 2024

Our Orgateam: Sifu Dirk Ritt

Sifu Dirk Ritt
Tel.: +49176-55373958
Mail: orga@kungfu-champ.de